Công nghệ

Máy thử áp lực tĩnh, áp lực mối hàn cao tần.