Giới thiệu

Luôn chia s mt phn trách nhim  vi cng  đng bng 

các công tác t thin, giúp đ các bnh nhân nghèo  ti

bnh vin Ung  Bướu Tp.HCM,  đóng góp  sn phm  đ

sa cha, xây dng nhà ca cho người nghèo ti nhiu

đa phương.