Sản phẩm

Thành phần hoá học

  • Thép kết cấu cacbon thông thường Nhật Bản

  • Thành phần hoá học thép tấm và băng cán nóng thông dụng

  • Thành phần hoá học cuả thép tấm cacbon thông dụng Trung Quốc