Tin tức

Nằm trong kế  hoạch sản  xuất trong  tháng  10, 

những ngày  cuối  tháng  Ống Thép  Miền  Nam 

đã sản  xuất kịp tiến độ và giao  lô  hàng  35 tấn

thép ống vuông 120x120 x 3.0mm  cho khách

hàng.

 

Sản phẩm này thuộc dây chuyền sản  xuất ống

lớn  mà  Ống Thép Miền Nam mới  lắp  đặt  vận

hành. Sản phẩm đáp  ứng  tốt  các yêu cầu  kỹ

thuật và hoàn toàn thay thế cho sản phẩm cùng 

loại phải nhập khẩu hoặc thường chỉ  được sản

xuất ở một số công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc.